Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ARTIKEL 1: CONSUMENTENKOOP:

1.1 In het geval de koper een consument is in de zin van artikel I.1 2° van het Wetboek van economisch recht heeft hij het recht bij een aankoop op afstand om aan Protect and Care bv mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. Terugzending van het goed door de consument dient te gebeuren conform de bepalingen opgenomen in artikel 6.2 van deze algemene voorwaarden. Het bovengenoemd herroepingsrecht geldt niet voor goederen: die door Protect and Care bv zijn tot stand gebracht overeenkomstig de specificaties van de consument, die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, die snel kunnen bederven of verouderen, waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft of waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
1.2 In het geval de koper een consument is in de zin van artikel I.1 2° van het Wetboek van economisch recht en/of artikel 1649bis van het Burgerlijk wetboek, gelden deze algemene voorwaarden met uitzondering van volgende artikelen: 4, 6.2, 6.4, 12.1.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKE VOORWAARDEN:

2.1 In het geval de koper een consument is in de zin van artikel I.1 2° van het Wetboek van economisch recht en/of artikel 1649bis van het Burgerlijk wetboek, gelden deze algemene voorwaarden met uitzondering van volgende artikelen: 4, 6.2, 6.4, 12.1.

ARTIKEL 3: TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST:

3.1 De aankoop komt tot stand op het ogenblik dat de koper een bevestiging van de geplaatste bestelling ontvangt van Electricbee.
3.2 Elk aanbod/offerte kan worden ingetrokken door Protect and Care bv tot aan de aanvaarding door de koper.
3.3 Protect and Care bv is wat de juistheid, actualiteit of volledigheid van de aangeboden informatie betreft, slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Protect and Care bv is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten of drukfouten.
3.4 Elke annulering van de bestelling door de koper dient schriftelijk te gebeuren en is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door Protect and Care bv (behoudens hetgeen vermeld in artikel 1.1 in geval van een consumentenkoop op afstand). In geval van gehele of gedeeltelijke annulering is de koper een forfaitaire vergoeding van 15 % van de prijs van de bestelling verschuldigd, onverminderd het recht van Protect and Care bv op een hogere vergoeding in geval van een hogere werkelijk geleden schade waarbij de koper een rendementsverlies van 0,75% per dag aanvaardt op de waarde van de bestelde goederen. Betaalde voorschotten worden ingehouden en verrekend door Protect and Care bv met voornoemde verschuldigde vergoedingen.

ARTIKEL 4: LEVERINGSTERMIJNEN:

De door Protect and Care bv op gelijk welke wijze meegedeelde leveringstermijnen zijn louter indicatief en zijn derhalve niet bindend.

ARTIKEL 5: LEVERING:

5.1. Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord tussen partijen, geschiedt de levering DDP. Iedere aansprakelijkheid van Protect and Care bv is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten verzekering wordt uitbetaald.
5.2. De klant verbindt zich ertoe de goederen in ontvangst te nemen op de overeengekomen leveringsdatum. Indien de goederen niet tijdig door de klant in ontvangst worden genomen, is Protect and Care bv gerechtigd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling noch kennisgeving en zonder voorafgaande machtiging als ontbonden te beschouwen en de goederen door te verkopen. In dergelijk geval is de klant een forfaitaire vergoeding van 15% van de prijs van de bestelling verschuldigd, onverminderd het recht van Protect and Care bv op een hogere vergoeding in geval van een hogere werkelijk geleden schade waarbij de koper een rendementsverlies van 0,75% per dag aanvaardt op de waarde van de bestelde goederen.

ARTIKEL 6: NAZICHT, CONFORMITEIT EN GARANTIE:

6.1. Eventuele klachten met betrekking tot de conformiteit van de goederen zijn alleen ontvankelijk zo deze worden vermeld in het inspectierapport opgemaakt bij de levering of op het ontvangstbewijs van de transporteur.
6.2. Verborgen gebreken dienen per aangetekend schrijven te worden gemeld aan Protect and Care bv binnen de vijf dagen na ontdekking. In elk geval en onverminderd de strengere bepalingen van de fabrikant en/of invoerder is de garantieperiode beperkt tot één jaar na levering. De door Protect and Care bv verstrekte garantie is steeds beperkt tot deze welke wordt geboden door de leverancier van Protect and Care bv, de constructeur en/of invoerder. De koper is verplicht dienaangaande alle formaliteiten te vervullen. Bij vastgesteld gebrek dient de koper een RMA-nummer aan te vragen bij Electricbee. De goederen moeten worden teruggestuurd met duidelijke vermelding van het RMA-nummer, in de originele verpakking en met een kopie van de verkoopfactuur van Protect and Care bv. Alle transportkosten in het kader van de garantie zijn ten laste van de koper. De koper kan in geval van een naderhand aanbod van een conform (herstelde of vervangen) zaak, geen ontbinding van de koop noch schadevergoeding eisen. CPU’s alsook slijtageartikelen vallen buiten elke waarborg. In geen geval kan de waarde van de garantieverbintenis de waarde van de aankoop en de overeenkomst overschrijden.
6.3 Protect and Care bv is in geen geval gehouden tot vrijwaring indien de koper de goederen heeft omgevormd, veranderd of heeft laten herstellen zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Protect and Care bv of in het geval van abnormaal of foutief gebruik van de goederen door de koper of gebrek aan onderhoud volgens de voorschriften van de leverancier.
6.4 In het geval Protect and Care bv gehouden zou zijn tot vrijwaring, zal zij naar keuze de desbetreffende zaken gratis vervangen (waarna de vervangen zaken haar eigendom worden) of herstellen dan wel een prijsreductie verlenen.

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID:

Protect and Care bv is slechts aansprakelijk voor de schade die het rechtstreeks gevolg is van een concreet bewezen fout en is niet aansprakelijk voor indirecte schade van welke aard ook noch schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden. De aansprakelijkheid van Protect and Care bv is in elk geval beperkt tot de prijs van de bestelling.

ARTIKEL 8: PRIJS:

8.1. De prijs van de goederen is deze zoals aangeduid op de orderbevestiging.
8.2 Indien tussen de datum van het plaatsen van de bestelling en de datum van levering een prijsverhoging mocht optreden ingevolge koerswijziging of een wijziging in eender welke belasting of taks op de koopwaar, zal deze door Protect and Care bv steeds mogen doorgerekend worden, zonder het recht van de koper om daarvoor ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

ARTIKEL 9: BETALING:

9.1 Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van totstandkoming van de overeenkomst conform artikel 3.1 van deze algemene voorwaarden. De betaling dient te gebeuren SWIFT en in de valuta vermeld op de orderbevestiging of factuur waarbij elke partij de eigen bankkosten draagt.
9.2 In geval van niet of laattijdige betaling is Protect and Care bv gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk zonder voorafgaande ingebrekestelling noch kennisgeving en zonder voorafgaandelijke rechterlijke machtiging als ontbonden te beschouwen en de goederen door te verkopen. In dergelijk geval is de klant een forfaitaire schadevergoeding van 15% van de prijs van de bestelling verschuldigd, onverminderd het recht van Protect and Care bv op een hogere vergoeding in geval van een hogere werkelijk geleden schade.
9.3 In geval Protect and Care bv niet opteert voor de onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst zoals hierboven omschreven, is de koper vanaf de vervaldag tot betaling van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd ten belope van 0,75% per dag op het onbetaalde factuurbedrag gezien de specifieke trading activiteit onverminderd het recht van Protect and Care bv op een hogere vergoeding in geval van een hogere werkelijk geleden schade. Ook heeft elke vertraging in de betaling van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tot gevolg dat een forfaitaire vergoeding ten bedrage van 15% van de factuur wordt aangerekend, onverminderd het recht van Protect and Care bv op een hogere vergoeding in geval van een hogere werkelijk geleden schade.9.4 Betwistingen omtrent de factuur dienen, op straffe van verval, binnen de 5 dagen na factuurdatum door de koper per aangetekend schrijven te worden gemeld aan Protect and Care bv.

ARTIKEL 10: EIGENDOMSOVERDRACHT & RISICO:

10.1. De geleverde goederen blijven volledige eigendom van Protect and Care bv tot voldoening door de koper van al hetgeen als tegenprestatie aan Protect and Care bv verschuldigd is (met inbegrip van de prijs, kosten, intresten en eventuele schadevergoedingen).
10.2 De risico’s van schade, verlies, diefstal of vernietiging van de goederen zullen integraal worden gedragen door de koper vanaf de datum van levering.
10.3. Tot het ogenblik dat de eigendom van de goederen effectief aan de koper is overgedragen conform deze algemene voorwaarden, is het de koper uitdrukkelijk verboden om er op om het even welke manier over te beschikken.

ARTIKEL 11: OVERMACHT:

11.1 Protect and Care bv is bevrijd van rechtswege en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de koper ingeval van bedrijfsstoringen, stakingen, overmacht, toeval en/of overheidsmaatregelen.
11.2 Protect and Care bv heeft in dat geval de keuze tussen de verbreking van rechtswege van de overeenkomst zonder schadevergoeding, en anderzijds de verlenging van de termijnen van levering en/of uitvoering met een duur gelijk aan deze der onderbreking.

ARTIKEL 12 : GESCHILLENREGELING:

12.1. Alle geschillen tussen partijen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van Koophandel Gent, afdeling Gent, onverminderd het recht van Protect and Care bv om de gemeenrechtelijk territoriaal bevoegde rechtbank te vatten.
12.2.  Alle overeenkomsten tussen partijen worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 13: IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMING:

Protect and Care bv, Booiebos 24, B-9031 Drongen Tel: +32 (0)9 371 99 99. Fax: +32 (0)9 371 99 00. Email: info@ptotectandcare.be. RPR Gent. KBO: 0677.702.547. BTW: BE0753.400.384. Website: protectandcare.be